GDOP2014BrochureChinesePage1-2

我们是同一个身躯
的许多肢体。
别忘了到你邻近的
祷告中心参与祷告。

华语和福建的祷告场地是:

 

GDOP2014BrochureChinesePage1-3

 

GDOP2014BrochureChinesePage1-4

 

GDOP2014BrochureChinesePage1-5

 

我们正处于危机当代的危机

1. 忙碌

2. 荒芜

3. 盲目

首先要做的事改变的时刻

 

GDOP2014BrochureChinesePage2-1

GDOP2014BrochureChinesePage2-2

GDOP2014BrochureChinesePage2-3